Ishe Ndinzwe Nokufara

1.
Ishe ndinzwe nekufara
Ndinzwe netsitsi dzako
Dzaunopa vanhu vose
Ngadziuye pandiri, pandiri.

2.
Rega kundisiya, Baba,
Kana ndiri mutadzi,
Ndinokuipa pamwoyo,
Asi uya pandiri, pandiri.

3.
Uya pano, Muponisi!
Ngandichengetwenewe;
Kana uchindishevedza,
Ndichauya kwauri, kwauri.

4.
Mweya Mutsvenewa Mwari!
Rega kundipfuura,
Ngandione ndiri bofu,
Taurai izwi resimba, resimba.

5.
Rudo rwako Mwari Baba,
RoparaIshe wangu,
Nokuwadzana KwoMweya.
Kungavepo kwandiri, kwandiri

Posted in Spiritual | Tagged , , | Leave a comment

Mweya Wangu UnoM’ponisi

1.
Mweya wangu uno Muponisi
Ndakasunungurwa;
Musununguri ngandininiswe,
Ndichagamuchirw asu?

CHORUS
Ndoda, ndoda, ndoda,
Mwari muyamuri uri wangu,
Ndakatengwa neropa raIshe,
Ndavawake chose.

2.
Nengoni ndichagamchira tsitsi,
Rudo rwako Kristu,
Rwaukunda moyo wangukwazvo,
Ndichavimba newe.

3.
Unoziva kusasimba kwangu,
Ndotya kurasika,
Asi iwe urisimba rangu,
Unondipa simba.

4.
Hongu Ishe, tipe isu tose
Ngoni dzako nhasi,
Nezvinobva pamoyo tichiti;
Ndichava waKristu.

5.
Vakauya vamwe vachibvunza;
Tingapone here
Hongu ndinoda muponisiwe.
Nesu tinodaro.

Posted in Spiritual | Tagged , , | Leave a comment

Gara Neni Izuva Radoka

1.
Gara neni izuva radoka
Rima rinosvika; gara neni!
Vamwe vayamuri vakatadza.
Ishe muyamuri, gara neni.

2.
Ndinokutsvaka nenguva dzose;
Ngoni dzako dzakunda muidzi.
Unoziva kunditungamira;
Parima, pachena, gara neni.

3.
Handityi kana uripedyo;
Nhamo hairemi, handichemi;
Handine nhamu naiko kufa.
Ndokunda kana ugere neni.

4.
Ndiratidze, Iwe uri woga;
Ndivhenekere kuti ndione.
Kuedza kunogouya zvino;
Mu’penyu murufu, gara neni.

Posted in Spiritual | Tagged , , | Leave a comment

Pam’soro Pakudenga

1.
Pamsoro pakudenga,
Ndavakanaka vega;
Pamsoro pakudenga
Kuna vatsvene vega.

2.
Anoda kuendako,
Ngaazviteurire;
Anozogadzirirwa,
NoMweya woutsvene.

3.
Jesu wakatifira
Kuripa mhosva yedu;
Kuti tiitwe vatsvene
Naiyo mweya yedu.

4.
Kuti kana tavingwa,
Norufu pano pasi,
Tirege kuzorambwa,
Kuenda pakudenga.

Posted in Spiritual | Tagged , | Leave a comment

Kudenga Kwakanaka

1.
Kudenga kwakanaka kupinda pasi pano
M’ponesi wedu anogara iyo
Ari kutidaidzira kuti tizogadzirira
Nge’yo nzvimbo yedu yakanaka kwazvo

CHORUS
Tizowona M’ponesi, tizomuchingamid za
Tizogara naye nekusingaperi
Tizowona M’ponesi, tizomuchingamid za
Tizotonga naye nekusingaperi.

2.
Kum’soro kwakanaka, hakuna chakaipa
Ruriyo rwizi rweupenyu iyo
Jesu Kristu, Mambo weyo, ane dendemaro rake
Asi vanhu vese vanomuwombera.

3.
Rugwaro rwake Mwari, runotitaurira
Runakisiso rweyo rwakakomba,
Runopinda zviro zvese, runopinda kutondera,
Rwakagadzirirwa vanhu vakanaka.

4.
Makwanza ayo ese aitwa ngendarama,
Misivo yese yakanakisisa
Ukuri ngehwemahwe, akanaka, anokosha,
Zviro zvese zvinopenya nekubaka.

5.
Zvizhinji zvakanaka zvagadzirirwa avo,
Vagara zvakanaka pasi pano.
Mwari anotida kwazvo, tinokomborerwa ndiye.
Ndizvo ngatigadzirire kuendayo.

Posted in Spiritual | Tagged , , | Leave a comment

Urikutambudzikireiko?

1.
Uri Kutambudzikirenyiko?
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Muponesi anokuponesa,
Zviudze Jesu nyamusi.

CHORUS
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Ndiye shamwari nehama
Hakuchina umwe wakadaro,
Zviudze Jesu nyamusi.

2.
Misorodzi ngeyenyiko, hama?
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Munyaradzi anokunyaradza,
Zviudze Jesu, pachako.

3.
Uri kutya dambudziko here?
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu,
Uri kutya remangwana here?
Zviudze Jesu nyamusi.

4.
Uri kutya rufo here iwe?
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Uyo wakakunda rufu rwake,
Anozokupa rukundo.

5.
Unoshaya anotungamira,
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu,
Mweya M’tsvene ndiMutungamiri,
Zviudze Jesu nyamusi.

Posted in Spiritual | Tagged , , | Leave a comment

Ndiropafadze Jesu

1.
Ndiropafadze Jesu,
Dzidzisa mwoyo wangu;
Ndoda mwoyo muchena,
Mufudzi, ndichengete.

2.
Ndiri muduku asi,
Wakadaidza vose;
Ndipe zvokudya zvangu,
Mufudzi ndichengete.

3.
Ndiyamure Mponisi;
Handina simba ini;
Ndinotenda kwauri;
Mufudzi ndichengete.

4.
Handidi kutsaukana,
Ndoda kugara newe;
Panzvimbo yakanaka;
Mufudzi ndichengete.

Posted in Spiritual | Tagged , , | Leave a comment

Ngandibereke Bereke Mapudzi

1.
Ngandibereke mapudzi
Ayo oMweya Mutsvene
Ohunhu nokururama,
Nduramo nomwoyo chena,
Izvo zvose zvorutendo
Nezvorudo norufaro.

2.
Izvo zvinhu ngazvikure
Mumwoyo nenguva dzose,
Zvindiyamure ndidzure
Kose uku kumanikwa
Kousvinu nokwetsino;
Nokwezvinhu zvinobvako.

3.
Hongu, Ishe nganditunge,
Ndivewo unobereka,
Ndivavarire kuwana
Zvosewo zvakarurama,
Zvigorega kuzorambwa
Hwose unhu nadzo tsika.

Posted in Spiritual | Tagged , , | Leave a comment

Ngandibereke Bereke Mapudzi

1.
Ngandibereke mapudzi
Ayo oMweya Mutsvene
Ohunhu nokururama,
Nduramo nomwoyo chena,
Izvo zvose zvorutendo
Nezvorudo norufaro.

2.
Izvo zvinhu ngazvikure
Mumwoyo nenguva dzose,
Zvindiyamure ndidzure
Kose uku kumanikwa
Kousvinu nokwetsino;
Nokwezvinhu zvinobvako.

3.
Hongu, Ishe nganditunge,
Ndivewo unobereka,
Ndivavarire kuwana
Zvosewo zvakarurama,
Zvigorega kuzorambwa
Hwose unhu nadzo tsika.

Posted in Spiritual | Tagged , , | Leave a comment

Ngandibereke Bereke Mapudzi

1.
Ngandibereke mapudzi
Ayo oMweya Mutsvene
Ohunhu nokururama,
Nduramo nomwoyo chena,
Izvo zvose zvorutendo
Nezvorudo norufaro.

2.
Izvo zvinhu ngazvikure
Mumwoyo nenguva dzose,
Zvindiyamure ndidzure
Kose uku kumanikwa
Kousvinu nokwetsino;
Nokwezvinhu zvinobvako.

3.
Hongu, Ishe nganditunge,
Ndivewo unobereka,
Ndivavarire kuwana
Zvosewo zvakarurama,
Zvigorega kuzorambwa
Hwose unhu nadzo tsika.

Posted in Spiritual | Tagged , , | Leave a comment